بــــ??ـا
هـــ✔ــــَرکـــی
نـِــمـیـــپــَرَم
چـــــون
اُفـــــــــت داره
خــــــــٌدا
ایـن آپـشـِنـو. بـِم داده
چـون لـُــــــطـف داره

/ 1 نظر / 13 بازدید